STAVEBNÉ SYSTÉMY - STAVBA BUDOV


STENY

DOSKY VELOX WS

Jednovrstvové štiepkocementové dosky pre vytváranie strateného debnenia nosných obvodových a vnútorných stien, bez zvláštnych nárokov na tepelnú a zvukovú izoláciu.

- dobré tepelné a zvukové izolačné vlastnosti
- vysoká pevnosť v ťahu za ohybu
- výborná priľnavosť betónu a omietok
- jednoduché a pevné zbíjanie dosiek klincami
- odolnosť voči otrasom od hr. 50 mm
- zdravotne a hygienicky nezávadné
- odolné voči zvieracím a rastlinným škodcom
- dobrá protipožiarna odolnosť

Rozmery v mm
dĺžka l 2000
šírka b 500
hrúbka d 25, 35, 50


DOSKY VELOX WSD

Jednovrstvové štiepkocementové dosky so zvýšenou objemovou hmotnosťou a vysokou dynamickou tuhosťou, pre vytváranie strateného debnenia nosných obvodových a vnútorných stien, so zvýšenými nárokmi na zvukovú izoláciu.

- dobré tepelné a zvukové izolačné vlastnosti
- vysoká pevnosť v ťahu za ohybu
- výborná priľnavosť betónu a omietok
- jednoduché a pevné zbíjanie dosiek klincami
- odolnosť voči otrasom u dosiek hr. 35 a 50 mm
- zdravotne a hygienicky nezávadné
- odolné voči zvieracím a rastlinným škodcom
- dobrá protipožiarna odolnosť

Rozmery v mm
dĺžka l 2000
šírka b 500
hrúbka d 25*, 35, 50*
*vyhotovenie podľa potreby


DOSKY VELOX WS-EPS

Dvojvrstvové dosky, zložené zo štiepkocementovej dosky VELOX WS hr. 35 mm a dosky penového polystyrénu, pre vytváranie strateného debnenia nosných obvodových stien, s vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu.

- výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti
- výborná priľnavosť betónu a omietok
- jednoduché a pevné zbíjanie dosiek klincami, jednoduché vytváranie rohov a ostenia
- odolnosť voči otrasom
- zdravotne a hygienicky nezávadné
- odolné voči zvieracím a rastlinným škodcom
- dobrá protipožiarna odolnosť

Rozmery v mm
dĺžka l 2000
šírka b 500
hrúbka d 75*, 85, 95, 105*, 115, 125*, 135, 155*, 185*
*vyhotovenie podľa potreby


OKRAJOVÉ PRUHY

Z dosiek VELOX WS hr. 50 mm sú narezané presné pruhy, ktoré v stavebnom systéme slúžia k vytváraniu vodorovných a zvislých ostení otvorov v nosných stenách.

- šírka pruhu je rôzna podľa voľby skladby steny a je daná hrúbkou výplne medzi doskami VELOX, tj. hrúbka betónového jadra a penového polystyrénu. Dĺžka pruhu je daná výrobným rozmerom dosky t.j. 2000 mm
- ostenia sa vytvárajú pribíjaním pruhov klincami medzi dosky steny

Rozmery v mm
dĺžka l 2000
šírka b do 165, 165-248, 249-340
(podľa výplne medzi bedniacimi doskami)
hrúbka d 50


STAVEBNÉ OCEĽOVÉ SPONY

Sústava spojovacích spôn s nazváranými dištančnými priečkami zaisťuje vzájomnú fixáciu polohy dosiek vonkajšieho a vnútorného debnenia stien a zároveň slúži k ukladaniu a spojovaniu jednotlivých debniacich dosiek na seba vo vodorovných rovinách oboch plášťov.

- vyrábajú sa z ťahaného drôtu z ocele 11 343 kruhového priemeru 4 a 5 mm zváraním, spĺňajú min. požadovanú pevnosť v ťahu 540 Mpa
- v štandartnom prevedení sú spony obstarané povrchovou úpravou určenou pod omietku
- šírkové rozmery spôn sú rôzne a vyplývajú zo skladby jednotlivých vrstiev stien
- v prípade použitia spôn na steny s konečnou úpravou bez omietok je možné na požiadanie spony špeciálne povrchovo upraviť

Druhy spôn podľa tvaru a miesta použitia:

- Jednostranné spony sa ukladajú v spodnej úrovni prvej vrstvy debnenia, v úrovni uloženia stropu na vnútorné nosné steny a pri vytváraní parapetov.
- Obojstrané spony sa umiestňujú priebežne pri ukladaní a zväzovaní jednotlivých dosiek debnenia steny v ložných spárach
- Stropné spony sa osadzujú v úrovni uloženia stropu na obvodovú nosnú stenu, jedným koncom na vnútornú dosku debnenia a druhým koncom do prev ŕtaných otvorov obvodových priebežných dosiek, kde sa v koncovom oku spony naprieč zaistia klincom
- ťahové spony sa preťahujú predv ŕtanými otvormi v strede plôch vnútorných a vonkajších dosiek debnenia a zaisťujú sa v koncovom oku spony naprieč klincom. V prípade použitia dosiek VELOX WS sa pre zvýšenie pevnosti debnenia pri betonáži celého poschodia naraz, doporučujú umiestňovať do 2. a 3. radu debniacich dosiek.

Rozmery spôn sú závislé od zvolenej hrúbky tepelnej izolácie, betónového jadra a debniacich dosiek steny. Celková dĺžka spony = hrúbka steny 150 až 400 mm.

     


DOSKY PRE VYTVÁRANIE PRIEČOK

Vhodné sú pre vytváranie vnútorných deliacich nenosných stien (jednoduchých, dvojitých, kombinovaných). Sú vyrábané vo dvoch základných hrúbkach 75 a 100 mm, a to zlepením dvoch dosiek VELOX WS 50 mm. Spájacím materiálom na celej ploche dosiek je cementová malta. Konečným výrobkom je pevný priečkový panel hrúbky 75 alebo 100 mm, plošných rozmerov dosiek VELOX tj. 2000x500 mm.

- jednoduchá, rýchla, suchá výstavba priečok
- spojovanie špár dosiek pomocou polyuretánovej montážnej peny alebo vhodného rýchlolepidla, popr. lepidla na bázi cementu
- priečky dosahujú už po ich zhotoveniach konečnú pevnosť (krátka doba tvrdnutia spojovacieho materiálu)
- ľahké prevedenie drážok vyfrézovaním
- zdravotná a hygienická nezávadnosť
- vysoká požiarna odolnosť
- výborná priľnavosť omietok

Rozmery v mm
dĺžka l 2000
šírka b 500
hrúbka d 75, 100 (2*50)


STENOVÉ VÝSTUŽE

- používajú sa k zaisteniu zvislosti stien pri zostavovaní debnenia z dosiek VELOX
- sú umiestňované podľa potreby dovnútra debnenia na celú výšku poschodia
- vyrábajú sa z kvalitnej ocele 10 505 a sú dodávané v dĺžkach 2800, 3000, 32000 a 4000 mm


HODNOTENIE TECHNICKÝCH PARAMETROV


Priebeh teploty v obvodovej stene

KLASICKY PREVEDENÉ MURIVO, hrúbka 300 mm

Nízka vnútorná povrchová teplota steny ts,i = 12°C, spôsobuje pocit chladu. Rosný bod (oblasť kondenzácie) je uprostred muriva, tým sa zvyšuje vlhkosť a zároveň aj tepelná vodivosť.


SENDVIČOVÁ STENA STAVEBNÉHO SYSTÉMU VELOX, porovnateľná hrúbka 300 mm

Vplyvom tepelnej izolácie na vonkajšej strane steny, je aj teplota vnútorného povrchu steny ts,i = 19,4°C. Teplota rosného bodu (tw=+11,5)°C je v oblasti polystyrénu, kde sa už nezvyšuje vlhkosť betónového jadra a s ním spojená tepelná vodivosť, tzn. že tepelný odpor je takmer zhodný.Porovnanie tepelného odporu

32 cm VELOX = 245 cm tehlového murivaTepelno-technické hodnotenie

Konštrukcia stien systému VELOX z hľadiska prestupu tepla a vodných pár podľa ČSN 73 0540:94

Nosná konštrukcia / obchodný názov Hrúbka tepelnej izolácie - penový polystyrén (mm) Tepelný odpor konštrukcie R (m2K/W) Súčiniteľ prestupu tepla U (W/m2K) Skondenz. a vypar. množ. vodnej pary Gk, Gv (g/m2rok) Hodnotenie podľa ČSN 73 0540:94
Vnútorná stena / LL 22 0 0,758 0,992 Gk = 0 Vyhovuje pre PSRRV 20 ≤ dt ≤ 25°C
Obvodová stena / EL 27 50 2,203 0,422 Gk = 0 R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / IL 28 60 2,425 0,386 Gk = 0 R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / OL 30 80 2,981 0,318 Gk = 0 R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / UL 32 100 3,536 0,270 Gk = 1
Gk - Gv ≤ 0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / YL 34 120 4,092 0,235 Gk = 2
Gk - Gv ≤ 0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / XL 37 150 4,925 0,196 Gk = 2
Gk - Gv ≤ 0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / VL 40 180 5,758 0,169 Gk = 3
Gk - Gv ≤ 0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / ZL 42 200 6,314 0,154 Gk = 3
Gk - Gv ≤ 0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Merania boli vykonané (3/2002) v Akreditovanom skúšobnom laboratóriu otvorových výplní, stavebnej tepelnej techniky a stavebnej akustiky
Centra stavebného inžinierstva v Zlíne/ČR.Zvuková izolácia stien

Označenie konštrukcie Stupeň vzduchovej nepriezvučnosti Rw, dB
Vnútorná stena / WS 35 57
Vnútorná stena / WS-EPS 85 52
Vnútorná stena / WS-EPS 95 52
Vnútorná stena / WS-EPS 115 51
Vnútorná stena / WS-EPS 135 51
Vnútorná stena / WS-EPS 155 51
Vnútorná stena / WS-EPS 185 49
Vnútorná stena / WS-EPS 215 49
Vnútorná stena / WS-EPS 235 49


Nosnosť betónového jadra steny
(orientačné stanovenie pri max. 40% plochy otvorov)


Predpoklady pre výpočet nosnosti stien:

- výška podlažia cca 3,00 m
- vzdialenosť nosných stien cca 5,00 m
Požiarna odolnosť stien

Požiarna odolnosť steny stavebného systému VELOX sa vzťahuje na stanovenie požiarnej odolnosti vlastného betónového jadra steny, podľa ČSN 730821, tab. 1A pol. 9. Použitie tejto tabuľky je obmedzené štíhlosťou steny lvz: i ≤ 80.
Pretože hodnoty požiarnych odolností stanovuje ČSN 73 0802 rozdielne pre nadzemné a podzemné podlažia, sú aj požadované hrúbky betónových stien pri rovnakom stupni požiarnej bezpečnosti rozdielne (viď nasledujúce tabuľky).
Vzhľadom na statické schémy systému môžeme považovať za vzpernú dĺžku lvz, svetlú výšku podlaží, tj. max. 80. i.

Podzemné podlažie
Stupeň požiarnej bezpečnosti III. IV. V. VI. VII.
Požadovaná hrúbka steny (mm) 110 135 155 200 200
Svetlá výška pri L: i = 80 (cm) 250 310 360 460 460


Nadzemné podlažie
Stupeň požiarnej bezpečnosti III. IV. V. VI. VII.
Požadovaná hrúbka steny (mm) 110 135 155 200 200
Svetlá výška pri L: i = 80 (cm) 250 310 360 460 460


Stupeň požiarnej bezpečnosti betónových stien v používaných hrúbkach betónového jadra stavebného systému VELOX, podľa ČSN 730802:

Hrúbka betónového jadra (mm) Stupeň požiarnej bezpečnosti
Podzemné podlažie Nadzemné podlažie
120 III. IV.
150 IV. V.
180 V. VI.
200 VI. VII.STROPY

PREFABRIKOVANÉ STROPNÉ PRVKY

Riešia horizontálnu konštrukciu stavieb metódou strateného debnenia s vytvorením ŽB monolitického rebrového stropu s osovou vzdialenosťou 500 (300) mm so šírkou rebra 120 mm . Sú lepené z dosiek VELOX WS hr. 25 mm do tvaru dutých krabíc s presahami pre vytvorenie rebier,ich štandartná pôdorysná šírka a dĺžka je daná výrobným rozmerom dosiek, tj. 500 (300) x 2000 mm, výška je od 170 do 575 mm a ich použitie závisí od rozpätia, požadovaného úžitkového zaťaženia stropu objektu, kvality betónu a obsahu výstuže.

- stropné prvky sa vyrábajú taktiež v modulových dĺžkach 1830, 1660, 1500, 1330, 1000, 660, 500, 330 mm
- podľa potreby a statických požiadaviek je možné zhotoviť akýkoľvek atypický stropný prvok (vhodnosť použitia pri sanačných prácach)
- vytváranie stropov je jednoduché a rýchle
- stropné prvky majú nízku hmotnosť
- výborná priľnavosť omietkových zmesí
- jednoduché podopretie pri betonáži na koncoch prvkov
- neomietnuté stropy majú dobrú zvukovú pohltivosť
- stropy vykazujú dobrú tepelnú izoláciu
- možnosť prevedenia stropu kazetového – do kríža armovaného

Rozmery v mm
dĺžka l 2000
šírka b 500 (300)
výška h
+ vrstva betónu
170+50, 220+50, 260+50*, 315+50*,
355+50*, 400+50*, 500+50*, 575+50*
*vyhotovenie podľa potrebyDEBNIACE DOSKY VELOX WSL

Štiepkocementová špeciálna doska s podĺžnym vystužením drevenými latkami pre vytváranie zabudovaného debnenia ŽB monolitickej dosky (strop, schodište a iné).

- použitie len s vystužením stropnej dosky betonárskou výstužou podľa statického výpočtu
- osová vzdialenosť podpor debniacich dosiek pri hrúbke betónovej dosky do 200 mm je až 660 mm
- dobrá tepelná a zvuková izolácia stropu
- jednoduché uloženie inštalácií

Rozmery v mm
dĺžka l 2000
šírka b 500
hrúbka d 25*, 35*
*vyhotovenie podľa potrebyPRIESTOROVÉ NOSNÍKY

- pre vytvorenie priestorových konštrukcií, kde debnenie tvoria štiepkocementové stropné prvky VELOX (sú ukladané medzi jednotlivé krabice debnenia a tvoria výstuž rebra stropu)
- pre vystuženie nosných naddverných a nadokenných prekladov
- priemer prútov dolného pásu výstuže je stanovený tak, aby mali nosníky pre všetky rozpätia konštantnú nosnosť
- oceľ skupiny R 10 505
SPÔSOB MONTÁŽE

Zvládnete to aj sami!

Jednoduchá a rýchla montáž. Dosky VELOX sa na požadovaný rozmer režú pomocou ručnej elektrickej kotúčovej píly s vídiovými zubami. Pomocou oceľových spôn a klincov sa vytvorí trvale zabudované debnenie, ktoré sa vyplní betónovou zmesou. Velox je ideálny pre svojpomocné stavby. Zaučenie trvá maximálne 5 dní. Pri stavbe spojpomocne Vám Velox ponúka odborný dozor.

Prvá vrstva dosiek sa uloží pomocou jednostranných spôn na základovú dosku alebo strop. Po zostavení základnej rady dosiek sa na hornú hranu nasadia obojstranné spony. Medzi dosky sa vložia oceľové (príp. drevené) stenové výstuže, ktoré prebiehajú cez celú výšku podlažia a zaručujú zvislosť stien pri stavaní stavby. Po vyrovnaní stenových výstuží sa prevedie betonáž celej základnej rady debnenia do výšky cca 400 mm.

Montáž vnútorných a obvodových nosných stien sa prevádza súčasne.

Ukladaním ďalších vrstiev na základnú radu dosiek sa vyhotoví stena až po strop. Ostenie okien a dverí je vytvorené okrajovými pruhmi.

Stavebný systém VELOX rieši stropnú konštrukciu metódou strateného debnenia pre rebrový strop. Prefabrikované stropné prvky sú tak ľahké, že ich môžu pohodlne ukladať iba dvaja pracovníci. Stropné prvky sa osadia na vnútorný plášť steny a na jednoduché podopretie v mieste napojenia stropných prvkov. Tak sa vytvorí debnenie rebier a stropnej dosky - jednotný podhľad. Do medzery medzi prvky sa vložia priestorové priehradové nosníky alebo viazaná výstuž. Následným zmonolitnením betónovou zmesou vznikne rebrový strop. V mieste styku steny a stropu sa po celom obvode konštrukcie uloží vystužujúca vencová armatúra.

Týmto je celé podlažie pripravené k betonáži. Betonáž sa prevádza pomocou čerpadla na betón alebo žeriavom. Alternatívne je možné betónovať po jednotlivých radách dosiek. Vyššie popísaným postupom pokračuje stavba až po strechu.

Ľahká spracovateľnosť dosiek VELOX umožňuje navrhnúť ľubovolné tvary konštrukcií bez modulových, pravouhlých a iných obmedzení.